††††††††††††††††††††††††††††††    Hertog Jan Verzameling   

      

   Home  Verzameling  Downloaden  Nieuws  Gastenboek  Links  Het Oude Nieuws  Zoeken  update

 

†††Disclaimer††

als u deze site bezoekt gelden er een aantal voorwaarden die op deze pagina zijn beschreven

 

 

  

Keuze menu

  

 

 

 

††††††††† Vragen†††††††††

 

Wanneer u vragen heeft of u bent van mening dat er onjuist heden zijn vermeld laat u het ons dan even weten via een mailtje Vragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†††††††

†††††††††

 

            Cor Oort 2004- 2015

 

               Voorwaarden

                            

Voorwaarden

 

1. Voorwaarden
Deze website en bijbehorende domeinnamen zijn eigendom van Cor Oort, Fred Schoonebeek en Marius Rietdijk gevestigd te Eindhoven, hierna ook wel te noemen 'De Verzamelaars'. Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Kunt u niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze Hertog Jan Verzameling website is bestemd voor persoonlijk gebruik door particuliere.

2. Aansprakelijkheid
De Verzamelaars stellen de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. De Verzamelaars geven echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. De Verzamelaars zijn niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. De Verzamelaars zijn niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan De Verzamelaars ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. De Verzamelaars zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

3. Eigen risico
Door het bezoeken van deze website accepteert u dat gebruik van deze website voor eigen risico is. Geen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade, gevolgschade en andere schade welke kunnen ontstaan door een al dan niet mogelijke toegang, gebruik, browsen en het downloaden van materiaal van deze website, veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke of technische fouten, gebreken aan hardware, software of netwerk, of andere gebreken of vertragingen in netwerkverbindingen of gegevensoverdracht. Het downloaden, ook indien uitdrukkelijk toegestaan en mogelijk gemaakt op de website, is voor eigen risico.

4. Onrechtmatige teksten
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om teksten op deze site te plaatsen van pornografische, obscene, profane, lasterlijke, bedreigende, onrechtmatige aard of andere teksten die in strijd zijn met enige wet- en regelgeving, of die kunnen aanzetten tot onrechtmatig gedrag welke tot strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid kan leiden. Het promoten van excessief of onverantwoordelijk gebruik van alcoholhoudende drank of drankgebruik door minderjarigen is niet toegestaan.
Ondanks dat De Verzamelaars betrokken zijn in het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website en de door derden op de site geplaatste teksten of andere materialen kan inzien en monitoren, accepteren De Verzamelaars geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de inhoud van de teksten of materialen van derden. De Verzamelaars behouden zich het recht voor de door derden op de site geplaatste teksten te allen tijde te verwijderen.

5. Gebruik informatie door De Verzamelaars
Door deze website te bezoeken accepteert u dat de informatie die door u op de website is geplaatst, niet behandeld zal worden als vertrouwelijk of eigendom. U accepteert tevens dat ideeŽn, concepten, ontwerpen en andere informatie die u op de website plaatst te allen tijde door De Verzamelaars mag worden gebruikt, zonder dat u hieraan enige rechten kunt ontlenen.

6. Intellectuele eigendomsrechten
Dit is een internet site van De Verzamelaars. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, berusten bij De Verzamelaars. U erkent en stemt ermee in dat het uitdrukkelijk is verboden om materialen, zoals beeldmerken en logos, audio -en videomaterialen, banners, teksten en de structuur en indeling evenals de broncode van deze site te wijzigen, te verveelvoudigen en te hergebruiken, al dan niet voor commerciŽle doeleinden, waaronder begrepen het exploiteren van eigen internetpagina's, behalve in het geval het uitdrukkelijk is vermeld op de website en mogelijk is gemaakt door De Verzamelaars en vooraf schriftelijke toestemming hebben verleend. De Verzamelaars zullen haar intellectuele eigendomsrechten met al haar toekomende rechtsmiddelen in rechte handhaven en afdwingen.

7. Privacy
Indien u gegevens invoert, staat u ervoor in dat de gegevens juist zijn ingevuld. Door het invoeren van persoonlijke gegevens gaat u, als bezoeker, ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze bezoekersadministratie. De Verzamelaars nemen grote zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de omgang met gegevens van de bezoeker. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de webmaster van de Hertog Jan Verzameling via emailadres webmaster-@hertogjanverzameling.nl.

8. Hyperlinks
Deze website bevat links naar internet sites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover De Verzamelaars geen controle uitoefenen. De links impliceren niet, direct of indirect, dat De Verzamelaars de inhoud van de door derden beheerste sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoringrelaties bestaan tussen De Verzamelaars en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De Verzamelaars zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar Hertog Jan Verzameling  mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

9. Contact
Voor eventuele vragen over deze website kunt u ons mailen via vragen-@hertogjanverzameling.nl

10. Wijzigingen
De Verzamelaars behouden zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen wanneer zij dit noodzakelijk acht, zonder daarvoor enige voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door deze site te bezoeken, accepteert u dat u gebonden bent aan de herziene voorwaarden. De Verzamelaars raden u derhalve aan regelmatig de voorwaarden te lezen.

 

   Hertog Jan Verzameling

Webmaster-@hertogjanverzameling.nl